Giải thưởng và chứng nhận

Giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn (HACCP) do Công ty chứng nhận và giám định TTP cấp.

Giấy chứng nhận đủ kiều kiện đảm bảo AN TOÀN THỰC PHẨM do Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Gia Lai cấp.